نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : رئیس هیات دو و میدانی استان کرمانشاه از عضویت دونده بسیجی کرمانشاهی در تیم ملی دو صحرانوردی کشور برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد. 12/17/1396 - 09:48
اشتراک در دو صحرا نوردی - همایون همتی - هیات دو و میدانی کرمانشاه