نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : سرپرست جدید هیات ورزش های ناشنوایان استان کرمانشاه با حکم رئیس فدراسیون معرفی شد. 10/19/1396 - 10:20
اشتراک در ورزش ناشنوایان - سیدمصطفی کریمی - گیتی آزادی